CONDICIONS D'ÚS

Última actualització: maig del 2018

 

En aquesta pàgina consten les condicions d'ús de la pagina web www.almirall.cat (en endavant, el «Lloc»), tant si sou visitants com usuaris registrats.

1. Titularitat de la pàgina

Aquest Lloc ha estat creat per Almirall, S. A., amb domicili social a la Ronda General Mitre, 151, de Barcelona, número d'identificació fiscal A-58.869.389 (en endavant, «Almirall» o «nosaltres»), que n'és el propietari.

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres al número de telèfon (+34) 93 291 30 00.

2. L'accés al Lloc

L'ús del Lloc està subjecte a aquestes condicions, que es poden modificar o complementar de tant en tant (en endavant, el «Contracte»). El fet d'emprar el Lloc i registrar-s'hi implica l'acceptació i el compromís incondicional d'atenir-se legalment al Contracte. Si no hi esteu d'acord, us preguem que no feu servir el Lloc.

L'ús d'alguns serveis que s'ofereixen en aquest Lloc web també pot estar subjecte a condicions específiques, que s'indiquen en cada cas.

Ens reservem el dret de rebutjar, suspendre, modificar o anul·lar a la nostra total discreció els serveis que prestem a través del Lloc.

Sou responsables de fer totes les gestions necessàries per poder-hi accedir. També sou responsables de garantir que tothom que hi accedeix a través de la vostra connexió d'internet tingui coneixença d'aquest Contracte i el compleixi. 

La informació del Lloc, així com les comunicacions que s'hi fan (incloent-hi les alertes que us puguem enviar puntualment amb el contingut destacat del Lloc), es consideren comunicacions electròniques. Amb aquest document accepteu que us contactem electrònicament, d'acord amb les normes locals de privadesa, i que aquestes comunicacions, així com les notícies, els avisos, les divulgacions, els acords i la resta de missatges que us enviem electrònicament, equivalen a comunicacions escrites, i tenen el mateix valor i efecte que si fossin escrites i estiguessin signades pel remitent.

Si no voleu rebre les comunicacions electròniques enviades pel Lloc, sempre podeu cancel·lar la subscripció des de l'enllaç que us facilitem.

3. Permís per accedir-hi

No hi poden accedir els menors d'edat (els qui tinguin menys de divuit anys, o segons el que determini la llei), ni les persones i organitzacions que no puguin subscriure contractes, condicions, obligacions, acords tàcits o garanties legalment vinculants segons la llei aplicable. Si no compliu aquest requisit, us preguem que no feu servir el Lloc.

En mostrar la vostra conformitat, garantiu que no teniu cap conflicte d'interès en fer servir el Lloc, i que no teniu cap obligació que us ho impedeixi.

4. Ús del Lloc

En adherir-vos a les condicions d'aquest Contracte, enteneu que, del Lloc, només se'n pot fer un ús personal no comercial, i esteu d'acord a fer-lo servir només amb fins lícits, d'acord amb el Contracte i complint plenament les lleis aplicables.

No acceptem cap responsabilitat ni ens fem responsables de cap dany o pèrdua que patiu en fer servir el Lloc amb fins empresarials o comercials, o amb qualsevol propòsit que no s'inclogui específicament en l'ús autoritzat en aquest Contracte.

En fer servir aquest Lloc us comprometeu, entre d'altres coses, a:

(i) No registrar-vos amb un nom fals ni fer servir una adreça de correu electrònic (o postal) invàlida o prohibida.

(ii) Garantir la confidencialitat del nom d'usuari i la contrasenya i no enviar-los a tercers.

(iii) No accedir al Lloc mitjançant el compte d'un altre usuari.

(iv) No descarregar, reproduir, canviar, copiar, distribuir, vendre o ampliar el contingut del Lloc amb un propòsit comercial, o facilitar-lo a una font comercial, ni tampoc esborrar o modificar cap part del Lloc o del seu contingut, incloent-hi el software.

(v) No alterar, eludir ni manipular cap dispositiu de protecció o sistema de seguretat que s'hi pugui haver instal·lat.

(vi) No emprar el Lloc per a un fi inadequat, il·lícit, fraudulent o prohibit.

(vii) No aprofitar el codi font del Lloc per crear-ne un altre de derivat, no sotmetre'l a enginyeria inversa, assemblatge invers ni intentar-lo descobrir.

(viii) No lliurar documentació que pugui infringir drets de propietat intel·lectual o de privadesa de tercers (sense ser-ne el propietari, tenir-ne la llicència o estar-hi legalment autoritzat) o que pugui incomplir els pactes de confidencialitat que hàgiu assumit.

(ix) No fer un mal ús del Lloc ni interferir amb el seu funcionament normal introduint-hi virus, troians, cucs o altres programes maliciosos o danyosos des del punt de vista tecnològic.

(x) No enviar-nos promocions no sol·licitades (correu brossa).

(xi) No incomplir cap llei o reglament local, nacional o internacional, ni incomplir cap mena de codi de conducta que hàgiu de respectar.

En cas d'incomplir aquest Contracte, sense perjudici d'altres drets o accions judicials a què estiguem legitimats, ens reservem el dret de prohibir-vos temporalment o permanent l'accés al Lloc, segons el nostre criteri exclusiu i sense que calgui notificar-vos-ho abans.

Els drets de propietat intel·lectual sobre tota la informació que hi ha al Lloc —dissenys gràfics, logotips, dibuixos, marques registrades, imatges, índexs i codi font— són nostres, tret del contingut de tercers a què pugueu accedir a través d'enllaços. Per tant, ens reservem tots els drets. Les marques i les marques registrades del Lloc són nostres o de les filials d'Almirall, i no les podeu reproduir sense el nostre permís.

Tot i així, us concedim una llicència revocable no exclusiva ni transferible per poder fer servir el Lloc i veure i imprimir-ne el contingut per a fins personals i no comercials, tal com s'indica a dalt. Tanmateix, no es pot eliminar ni amagar l'avís sobre els drets d'autor, i cal mencionar la font i l'autor del contingut, si escau. No podeu modificar les còpies en format digital o paper de cap document que hàgiu imprès o descarregat de qualsevol manera, i no podeu fer servir cap il·lustració, fotografia, fitxer audiovisual ni gràfic si no va acompanyat del text.

Si no es respecten aquestes condicions d'ús a l'hora d'imprimir, copiar o descarregar alguna part del Lloc, es perdrà immediatament el dret d'usar-lo. A més, si us ho demanem, haureu de retornar o destruir totes les còpies dels documents que hàgiu creat. Podem revocar aquesta llicència en qualsevol moment i sense previ avís. Com s'ha dit abans, aquesta llicència no inclou el dret de copiar o distribuir, revendre o emprar amb fins comercials el Lloc o el seu contingut. Ens reservem tots els drets que no us hàgim atorgat expressament.

5. Privadesa

La informació que obtenim mentre feu servir el Lloc, ja sigui amb el procés de registre o quan hi navegueu, es regeix per la nostra Política de privadesa.

6. Llocs web i contingut de tercers

Els enllaços d'aquest Lloc poden remetre l'usuari a altres llocs web gestionats per tercers, sobre els quals no tenim cap control. No som responsables del contingut ni de la condició en què es trobin, i el fet d'accedir-hi a través d'aquest Lloc no implica que en recomanem, controlem o aprovem el contingut. L'ús d'aquests llocs web de tercers està subjecte a les seves pròpies condicions d'ús i polítiques de privadesa.

7. Exoneració de la responsabilitat

Us informem que la documentació i informació d'aquest Lloc, i de qualsevol comunicació electrònica enviada des d'aquest Lloc, només té fins informatius, i no és suficient per prendre decisions o formar-se una opinió en casos específics. Tampoc no pretén donar consells mèdics o sanitaris, ni s'ha d'emprar per fer diagnòstics mèdics o tractaments. No es pot fer servir com a substitut de l'assessorament o l'atenció experts de professionals sanitaris qualificats. No ens fem responsables de cap dany derivat de l'ús d'aquesta informació o que hi estigui relacionat.

Si bé intentem que la documentació del Lloc sigui sempre fidel i estigui actualitzada, s'ha de tenir en compte que potser no és la informació més recent sobre els serveis que oferim; i no ens podem responsabilitzar per cap dany o pèrdua relacionats amb la fidelitat, integritat i adequació de la informació del Lloc. En aquest sentit, podem modificar, ampliar o actualitzar la documentació sense previ avís.

No ens fem responsables de cap error o omissió en el contingut d'aquest Lloc o d'altres continguts a què es pugui accedir a través del Lloc, ni podem assumir cap dret ni obligació de verificar-ne o supervisar-ne el contingut i la informació.

L'ús del Lloc és gratuït. No ens fem responsables de cap dany, reclamació, despesa ni cost (com ara el dels honoraris d'advocat) en què incorregueu fent servir el Lloc, o de resultes de la reclamació d'un tercer sobre l'ús del Lloc i dels serveis que s'hi presten, ni de cap mesura que prengueu per la informació continguda. No ens fem responsables de cap pèrdua o dany per culpa d'atacs, virus o materials nocius que puguin infectar el vostre equip, les vostres dades o els vostres programes informàtics en fer servir el Lloc o els llocs web de tercers als quals s'accedeixi a través d'un enllaç.

Ens esmercem perquè el Lloc estigui sempre disponible, però de tant en tant pot ser que hàgim d'interrompre o restringir l'accés o retirar-ne algun contingut. No ens fem responsables de cap dany o pèrdua a conseqüència d'aquestes mesures.

La responsabilitat de fer servir el Lloc és exclusivament vostra. El contingut es facilita «tal qual». És a dir, tret del que es disposa de manera expressa al Contracte, no atorguem cap garantia, explícita o implícita, ni de comerciabilitat, idoneïtat per a un fi concret o no infracció, respecte dels serveis que es presten a través del Lloc i del contingut que hi apareix.

Amb aquest document, confirmeu que enteneu i accepteu que ni nosaltres ni cap de les nostres filials —així com cap dels seus directius, executius, treballadors o representants— es fa responsable de danys directes, indirectes, especials, fortuïts, consegüents, punitius o acordats contractualment, incloent-hi, entre altres, qualsevol lucre cessant, pèrdua d'informació o de reputació, sigui quina en sigui la causa. Aquesta exoneració de la responsabilitat abasta el màxim permès per la legislació aplicable.

8. Indemnitzacions

Us comprometeu a no provocar-nos danys i a indemnitzar-nos, a nosaltres o les nostres filials —i a qualsevol dels seus executius, directius, assessors, prestadors de serveis i representants—, per qualsevol pèrdua, cost, despesa, dany o qualsevol responsabilitat o reclamació (com ara la dels honoraris d'advocat) per culpa (i) del vostre incompliment contractual, (ii) del vostre ús del Lloc o (iii) de qualsevol reclamació d'un tercer que al·legui que heu enviat alguna cosa que infringeix els seus drets (incloent-hi els de propietat intel·lectual).

9. Seguretat

Els nostres nivells de seguretat de la protecció de dades compleixen la normativa vigent, i hem establert els mitjans tècnics al nostre abast per evitar la pèrdua, l'ús indegut, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades que faciliteu a través del lloc web, si bé les mesures de seguretat a Internet no són del tot infal·libles.

10. Condicions addicionals

Alguns serveis disponibles al Lloc es poden regir per condicions específiques d'Almirall o dels nostres prestadors de serveis. Referent a això, en cada cas us demanarem que accepteu les condicions específiques de cada servei. En cas que les condicions i aquest Contracte es contradiguin, prevaldrà el Contracte.

11. Modificacions

Pot ser que, de tant en tant, fem canvis en les condicions d'aquest Contracte. Per tant, us animem a consultar-les habitualment.

12. Llei i jurisdicció aplicables

Aquest contracte es regirà i s'interpretarà d'acord amb la legislació espanyola. Tots els dubtes i les discrepàncies que puguin sorgir en relació amb la interpretació o l'aplicació d'aquest Contracte es resoldran davant del tribunal local competent de Barcelona.