Política de Privadesa Global de Seguretat dels Fàrmacs

Última actualització: maig del 2018

 

A Almirall, el nostre compromís amb la seguretat dels nostres medicaments, dispositius mèdics, productes cosmètics i sanitaris comença al Departament de Recerca i Desenvolupament (R+D) i es manté durant tota la vida del producte.

Aquesta Política de Privadesa estableix les bases amb les quals recollim les seves dades de caràcter personal en línia, per fax, per correu electrònic, per telèfon o per correu, així com a través de qualsevol formulari disponible a qualsevol dels nostres llocs, o com a part de les regulacions sobre farmacovigilància aplicables a la nostra empresa. Pot ser que algunes de les seves dades no les hagi comunicades directament de la seva banda, sinó que ho hagi fet un tercer (per exemple, un professional sanitari) que informi d’una reacció adversa que l’hagi afectat.

- «Almirall», «nosaltres», «a nosaltres», «el nostre» significa Almirall, SA, o les seves empreses associades.

- «Dades personals» indica qualsevol persona que pugui identificar-se directament o indirectament, especialment en referència a un identificador.

- «Reacció adversa» indica un efecte secundari que es produeix amb un fàrmac, com ara una reacció nociva no desitjada o no intencionada o un embaràs, en relació amb l’ús d’un producte Almirall.

Per a més informació en relació amb aquest document o sobre el mode de tractament de les seves dades personals, podeu posar-vos en contacte amb el nostre delegat de protecció de dades per a tot el món a l’adreça de correu electrònic següent: dpo.global@almirall.com

 

1. Informació bàsica


DE QUINA MANERA ALMIRALL TRACTARÀ LES DADES PERSONALS QUE INDIQUEU EN COMUNICAR REACCIONS ADVERSES?

Qui tracta les dades que ens indiqueu? L’entitat jurídica d’Almirall que recopili les vostres dades personals, en cada cas, a través de qualsevol canal específic. Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.
Per a què fem servir les vostres dades personals?

Fem servir les dades personals que ens faciliteu per identificar, comptar, avaluar i prevenir possibles riscos derivats de l’ús dels nostres productes. També fer el seguiment del cas específic, en compliment de les nostres obligacions legals amb les autoritats competents en l’àmbit de la farmacovigilància, materiovigilància, cosmetovigilància i supervisió de productes sanitaris.

Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.

Amb quina base legal tractem les vostres dades personals?

La nostra base legal per al tractament d’aquestes dades és el compliment d’una obligació legal, juntament amb l’interès públic en qüestions sanitàries.

Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.

Quines dades recollim?

Podríem recollir les dades personals estrictament necessàries per identificar-vos com a «notificador» o pacient amb reaccions adverses i per poder fer el seguiment del cas.  

Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.

Quant de temps guardarem les vostres dades?

Les dades personals dels pacients es conservaran només durant el període necessari per supervisar el cas, segons la seva naturalesa. Les dades personals dels professionals sanitaris es conservaran durant la vida comercial del producte.

Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.

Amb qui compartirem les vostres dades?

Tret que ens hi obligui la llei, les dades no es revelen a cap tercer. És possible que les compartim amb empreses que ens ajudin a fer el seguiment dels casos, però tenim signats acords de prestació de serveis que garanteixen la confidencialitat de la informació i un tractament d’aquesta conformitat amb la normativa aplicable.

Si voleu més informació sobre aquest apartat, vegeu l’apartat 2 següent.

Quins drets teniu respecte de les vostres dades personals i com els podeu exercir? Teniu el dret d'accedir, rectificar i suprimir les dades, a banda dels altres drets que s’estableixen en la informació addicional de l’apartat 2 següent, en què també s’especifica com s’han d’exercir.
Informació addicional Si voleu més informació sobre el tractament de les vostres dades, vegeu l’apartat 2 següent.

 

 

2. Informació addicional

 

2.1 QUI TRACTA LES DADES QUE PROPORCIONEU?

A l’efecte de les regulacions de protecció de dades generals i qualsevol llei local que sigui aplicable, el responsable del tractament de les vostres dades personals és l’entitat jurídica d’Almirall que recull les vostres dades personals, en cada cas, a través de qualsevol canal específic. Podeu trobar una llista actualitzada de totes les nostres empreses associades a 
https://www.almirall.com/our-purpose

Tingueu en compte que «responsable del tractament» indica l’entitat jurídica que decideix les finalitats i els mitjans de tractament de les vostres dades personals.

Com a part de les nostres obligacions de farmacovigilància, hem de revisar els informes que rebem de cada país on comercialitzem els nostres productes, ja sigui a través de les nostres empreses associades o a través de socis o distribuïdors. Tota la informació sobre els pacients i els notificadors, sempre que siguin professionals sanitaris, s’inclou, amb les mesures de seguretat adequades, a la nostra base de dades de seguretat de fàrmacs a tot el món, que conserva l’empresa matriu espanyola Almirall, SA, amb domicili social a ronda del General Mitre, 151, 08022 Barcelona (Espanya), amb CIF A-58869389 i registrada al Registre Mercantil de Barcelona al volum 21 795, foli 32, full núm. B-28 089. Les dades personals dels pacients, especialment les relacionades amb les dades sanitàries proporcionades, s’anonimitzen degudament.

El número de registre d’Almirall, SA, al Ministeri de Sanitat, Igualtat i Serveis Socials és 1889E, i el nostre número de telèfon de contacte és (+34) 93 291 30 00.

 

2.2. QUINA MENA DE DADES PERSONALS TRACTEM?

Pot ser que recopilem i tractem les dades següents:

a. Si sou el notificador-informador: podríem recollir les vostres dades personals de contacte, inclòs el vostre nom o les inicials, el cognom, el número de telèfon, l’adreça de correu electrònic de contacte i el país.

b. Si sou el pacient i, per tant, heu patit una reacció adversa: podríem recollir les dades personals següents quan notifiqueu —o un tercer (el «notificador») ens notifiqui— que s’ha produït una reacció adversa: nom o inicials, cognom, data de naixement, sexe, pes, tipus de reacció adversa i detalls del fet, medicaments concomitants, historial mèdic rellevant o altres. També ens podeu facilitar, vosaltres o un tercer, altres dades sensibles.

En tots dos casos recollim la informació estrictament necessària per identificar-vos com a notificador i poder fer el seguiment del cas, tot intentant complir les nostres obligacions pel que fa a farmacovigilància.

 

2.3. AMB QUINES FINALITATS NECESSITEM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Fem servir les dades personals que ens faciliteu per identificar, comptar, avaluar i prevenir potencials riscos que sorgeixin de l’ús dels nostres medicaments, a més a més de fer el seguiment del cas específic, si escau, en compliment de les nostres obligacions legals amb les autoritats competents en el camp de la farmacovigilància, materiovigilància, cosmetovigilància i supervisió de productes sanitaris.

No fem servir les vostres dades per a cap altre fi que els indicats a dalt.

 

2.4. QUANT TEMPS GUARDAREM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Les dades personals del pacient subministrats es conservaran només durant el període necessari per supervisar el cas en funció de la seva naturalesa.

Un cop acabat el seguiment del cas notificat, les dades personals es fan anònimes perquè no es pugui identificar el pacient, i passen a formar part de la nostra base de dades global de farmacovigilància. Així, es deixen de considerar dades personals i, per tant, n’acaba el tractament.

Pel que fa a les dades personals dels professionals sanitaris que informen d’un efecte secundari, es conserven durant la vida comercial del producte més deu (10) anys.

 

2.5. QUINA BASE LEGAL TENIM PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

En aquest cas, estem legitimats per tractar les dades personals de notificadors i pacients en dos sentits. D’una banda, cal tractar-les perquè Almirall compleixi els requisits normatius en l’àmbit de farmacovigilància, materiovigilància, cosmetovigilància i supervisió de productes sanitaris i, d’una altra, per un interès públic en el camp de la salut.

 

2.6. COMPARTIREM LES VOSTRES DADES PERSONALS?

Tret que la llei ens obligui a compartir les vostres dades personals amb les autoritats sanitàries o l’administració pública, no es revelen a cap tercer. Malgrat tot, les podem compartir amb empreses que ens ajuden a recopilar les reaccions adverses, fer el seguiment dels casos, fer anònimes les dades personals en incloure-les a la base de dades global, i altres serveis estrictament relacionats amb els fins assenyalats. Hem signat un acord per a la prestació de serveis amb aquestes empreses que garanteix la confidencialitat de la informació i que el tractament respecti la legislació aplicable.

Quan s’hagi de transmetre informació a destinataris fora de l’Espai Econòmic Europeu, en un país que no ha estat reconegut amb el nivell adequat de protecció emès per la Comissió Europea, les dades personals es protegeixen degudament amb les clàusules contractuals estàndards aprovades per la Comissió Europea o les normes corporatives vinculants del responsable de tractament.

 

2.7. QUINS DRETS TENIU COM A PERSONA INTERESSADA I COM ELS PODEU EXERCIR?

Teniu el dret d’accedir a les vostres dades personals. En casos justificats també podeu sol·licitar l’eliminació, la correcció o la limitació del tractament de les vostres dades personals.

Si voleu exercir qualsevol dels vostres drets, us podeu posar en contacte amb el Departament de Seguretat dels Fàrmacs corporatiu d’Almirall, SA, enviant una comunicació escrita a Almirall, SA ronda del General Mitre, 151, de Barcelona (08022), o per correu electrònic a l’adreça dsafety@almirall.com. Recordeu-vos d’incloure tota la informació que pugueu en relació amb la seva petició perquè puguem identificar-vos: nom i cognoms, número d’identificació, adreça de correu electrònic i descripció del dret que voleu exercir.

Finalment, us informem que, en cas de tenir cap reclamació en relació amb el tractament de les vostres dades personals, us podeu posar en contacte amb l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o amb qualsevol entitat de control europea. Podeu trobar una llista actualitzada d’aquestes organitzacions segons la jurisdicció a http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.