El nostre full de ruta cap a un futur més sostenible

La salut del planeta està intrínsecament lligada a la salut dels pacients i de la societat en general. La sostenibilitat està ancorada en el cor de la nostra estratègia empresarial i és fonamental per a complir amb el nostre propòsit de millorar la vida dels Pacients. El nostre pla ESG (Medi ambient, Social i Govern Corporatiu) per als anys 2021-2023 que inclou 15 iniciatives que contribuiran a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Medi ambient, Social i Govern Corporatiu

Reducció de les emissions de CO₂

Per a respondre als reptes que planteja el canvi climàtic i l'escalfament global, Almirall ha desenvolupat un pla centrat en la reducció de la seva petjada de carboni global. La companyia tenia l'objectiu de reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (GEI) en un 21% per a 2025, i ja al gener d’aquest mateix any havia aconseguit una reducció del 34% (període 2014-2020), la qual cosa suposa un 13% per sobre de l'objectiu.

Eficiència energètica

En relació amb el consum energètic, Almirall ha posat en marxa des de 2011 diversos projectes de millora de l'eficiència energètica que han permès reduir el consum d'electricitat i gas en un 23% mantenint els mateixos nivells de producció i activitat. La companyia va equipar les seves instal·lacions de Sant Celoni i Sant Andreu de la Barca (Barcelona) amb panells solars en 2017 i 2019 respectivament. A més, el 100% de l'electricitat consumida en els centres d'Espanya i Alemanya procedeix de fonts renovables. Les instal·lacions espanyoles ho van fer l’any 2016.

Almirall té previst construir una planta fotovoltaica en el centre d'R+D de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) l’any 2022 i una altra en les seves instal·lacions de Reinbek (Alemanya) l’any 2023. Això contribuirà a aconseguir el nou objectiu de la companyia de reduir el consum energètic global en un 40% per a l’any 2030.

Contractació sostenible

Almirall ha desenvolupat un programa de contractació sostenible integrat en l'estratègia ESG corporativa que té com a objectiu avaluar i certificar als proveïdors sota els més estrictes criteris de sostenibilitat. Aquesta auditoria es realitza a través d'una prestigiosa signatura de qualificació de RSC a escala mundial amb la finalitat d'assegurar que els proveïdors estiguin alineats amb els estàndards ètics, ambientals i de bon govern de la companyia.

Durant l'any 2020 la companyia va auditar a més de 130 proveïdors, tots ells amb una puntuació superior a la mitjana, i té com a objectiu qualificar el 60% dels proveïdors en termes de despesa al llarg de l’any 2021. A més, tots els proveïdors d’Almirall estan obligats a adherir-se al Codi de Conducta de Proveïdors de la companyia.

Diversitat i Inclusió

L'èxit d’Almirall es basa en el coneixement, la participació i el compromís dels seus empleats i empleades. L'empresa ha llançat recentment un Programa de Diversitat i Inclusió per a afavorir la diversitat i promoure una cultura de treball inclusiva. Actualment, Almirall compta amb professionals de 28 nacionalitats diferents i el 53% de la seva plantilla són dones.

A més, la companyia també promou una cultura de benestar físic, emocional i nutricional a través de diverses activitats i realitza de manera periòdica enquestes internes per a obtenir l'opinió de tots els equips i definir i implementar proactivament iniciatives que reforcin el seu sentiment de pertinença.

L'avaluador independent de recursos humans CRF Institute ha qualificat a Almirall any rere any com "Top Employeer" des de 2007.

Salut i benestar en el treball

La companyia també fomenta un entorn de treball segur i ha estat una de les primeres empreses, en general, i un dels primers laboratoris químic-farmacèutics, en particular, a obtenir la certificació del seu sistema de seguretat i salut laboral segons la nova forma ISO 45001:2018 (que substitueix a l'anterior OHSAS 18001:2007, per a la qual compta amb la certificació des de 2007). Actualment, tant els centres operatius d'Alemanya com els d'Espanya compten amb aquesta certificació.

En matèria de Salut i Seguretat, i segons les dades oficials de sinistralitat, Almirall va reportar l’any 2020 una ràtio d'incidència d'accidents amb baixa laboral d’un 60% per sota del nivell del sector (fabricació de productes farmacèutics).

Ètica i Compliment

Amb la finalitat de garantir que es compleixi amb la regulació en tot moment, Almirall ha revisat la política anticorrupció i antisuborn i ha actualitzat el codi ètic, incloent-hi una eina de denúncia d'irregularitats.